תנאים כללים והגבלת אחריות

לקוח יקר,
התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, ביחד עם פרטי ההזמנה והמידע המהותי שבה, ישמשו לבדם כתנאי ההתקשרות בין המזמין לבין נופר נופש וטיולים בע"מ, במסגרת ההזמנה.
1. פרטי החברה:
נופר נופש וטיולים בע"מ, ח.פ. 511063851,
גבעון 18 גני תקווה 5591113
טל': 03-5346484, פקס': 03-5351739
דוא"ל info@nufartours.co.il
להלן ״נופר״
1. הוראות כלליות:
o נופר הנה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות שונים (להלן – "המוצרים השונים"). כל השירותים הכלולים במוצרים השונים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכיוצא באלו, המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים"). נופר אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים במוצרים השונים.
o נופר מזמינה עבור המזמין מכוח ההזמנה את המוצרים המוזמנים מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטי ההזמנה ותנאיה.
o נופר מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.
o נופר לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או עיכובים ו/או דחיות ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.
o כל המידע המהותי הקשור במוצרים השונים המוצג למזמין, כדוגמת: מועדי טיסה, תיאור בית מלון וכיוצא באלו, נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. נופר אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים, אולם היא מתחייבת למסור למזמין כל מידע מהותי עדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות המוצרים השונים.
o נופר תהא רשאית לשלוח ללקוח מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות הודעות PUSH מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה או מוצרים או שירותים אחרים, וכן מידע לגבי עדכונים ו/או חידושים באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירות (להלן ביחד: "פרסומות והודעות"). המשתמש מאשר בזאת במפורש כי עצם ביצוע ההזמנה מהווה הסכמתו לקבלת פרסומות והודעות כמפורט לעיל.
o הזמנת חלק מן המוצרים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לנופר במועד ההזמנה, ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן המוצרים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בחזקת "בקשה להזמנה" עד לאישורה בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי בנופר, בכפוף לאמור בעניין זה להלן.
o עד למועד אישור ההזמנה, תהיה נופר, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה, ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.
o על כל פנים, בכל מקרה של בקשה להזמנה מתחייבת נופר כלפי המזמין:
 להעביר את הבקשה להזמנה לספקים השונים ולטפל בכל בקשה להזמנה כאמור;
 כי עד לקבלת אישור על ההזמנה, כולה או מקצתה, לא יחויב חשבונו של המזמין בגין שירותים מוזמנים שטרם אושרו, אולם מרגע הבקשה להזמנה תהא נופר רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה;
 כי במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במניין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.
o מובהר למזמין, כי שירותים שהוזמנו כמקשה אחת, כדוגמת חבילת נופש, הפלגת נופש או חבילות "טוס וסע", יהיו כפופים לאישור כל מרכיבי החבילה – יתכן וחלקם יאושרו וחלקם לא, וכל שירות שאושר כאמור יחייב את המזמין, גם אם לא אושרו שירותים אחרים בהזמנה.
o על המזמין לבדוק את נכונות המופיע במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטיו האישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים, ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה. כן על המזמין לוודא כי בידיו כל מסמכי הנסיעה הנדרשים, כגון: כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב שכור או פוליסת ביטוח.
o על המזמין להודיע לנופר במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.
o חובה על נוסע יחיד המזמין בהזמנה ישירה מנופר הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל להשאיר בידי נופר פרטי התקשרות בטלפון לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים משך כל שהותו בחו"ל.
o נשים הרות בעלות ותק הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת נופר כי הנן הרות, קודם ביצוע ההזמנה, במקום המיועד לכך בטופס אישור ההזמנה. נופר מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה, ובתוך כך שלא למסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה, ובכל מקרה לא למסור אותו למי שאינו קשור בשירותים המוזמנים. יובהר, כי בסמכות המוביל האווירי לסרב להטיס אישה הרה ומשכך רצוי בכל מקרה להתייצב לטיסה עם אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה להשתתף בטיסה.

1. מחירי השירותים המוזמנים:
o כל מחירי המוצרים השונים כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה;
o בהזמנת כרטיסי טיסה או הפלגות נופש, במקרה של שינוי בשיעור מס הנמל או היטלי הביטחון או הדלק לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, חברות הספנות או רשויות שדות התעופה במדינות השונות, שנעשו קודם למועד תחילת מתן השירות הראשון שהוזמן, יחויב המזמין לשלם את תוספת המחיר, או יזוכה בסכום בו הופחתו, לפי העניין;
2. טיפול בתלונות:
• לרשות המזמין האפשרות להעביר לנופר כל תלונה הקשורה בשירותים שניתנו, באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות בחברה.
• נופר מתחייבת להעביר לספקי השירותים השונים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם.
• על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות נופר כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים.
1. הוראות כלליות לעניין הזמנת מלונות (לרבות כלולים בחבילות נופש)
o הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתם אינה מחייבת את נופר בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין, כפי האמור בסעיף .2.6 לעיל.
o במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה נופר כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח כי החלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר וענין.
o ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.
o דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי, המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן הגדרות הדירוג המקובלות למלונות מחוץ לישראל:
 דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים, TC או C;
 דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים, STC או B;
 דרגה ראשונה-4 כוכבים, FC או A;
 דה לוקס- 5 כוכבים או DLX;
 כפר נופש – HV.
חשוב לציין, שיש מדינות שבהן נהוג לקיים את דרגות 5כוכבים ו- DLX בנפרד, ובכל מקרה שכזה הכוונה היא שמלון המדורג DLX יחשב כמי שבדרגה גבוהה יותר מ-5 כוכבים.

• מובהר למזמין, כי נופר מקבלת את אישורי ההזמנות מן הספקים השונים או בתי המלון, לפי העניין, ומסתמכת עליהם. כן מובהר למזמין, כי בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של נופר, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.
• שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב לא לפני השעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות אם הוזמנו .בהתאם למועדי הטיסות, לעיתים תיערך ההעברה למלון או ממנו, הכלולה בחלק מחבילות הנופש, לפני מועד קבלת החדרים או לאחר מועד פינויים.
• הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 20:00, למעט במסגרת חבילות נופש וטיולים מאורגנים, מחויבת בהודעה מוקדמת לנופר או למלון, ובמידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים.
• ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים במלון נעשה לפי שיקול דעתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדית, מבלי שלנופר יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, נופר אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת אלא אם שולם כסף בעבור דלתות מקשרות.
• מובהר למזמין, כי בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים, וילות או בונגלו, שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. נופר אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.
• בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.
• רוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש.
• האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות המלון בלבד. נופר אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת על כך.
• נופר מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי העניין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
• בהקשר לכך מובהר למזמין, כי במדינות מסוימות חלות תקנות חסכון באנרגיה המשפיעות ומצמצמות את שעות הפעלת מיזוג האוויר במלון ומערכות חימום המים, שלעיתים מופעלים באופן מרכזי בלבד ואינו ניתן לשליטה עצמאית.
• מובהר למזמין, כי בתי המלון השונים, הפועלים ברציפות משך כל ימי השנה, עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. נופר אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.
• בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין לבית המלון. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו. נופר מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה.
• מובהר בזאת לידיעת המזמין, כי במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים על צריכת שירותי מלון, שאינם קשורים בשום דרך לנופר, אינם ניתנים לתשלום מראש ונגבים על ידי המלון עצמו בכפוף לצריכת השירותים. נופר מתחייבת לבקשת מזמין לברר חיוב אפשרי כזה בבית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי בקשת המזמין.
• מובהר למזמין, כי חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. נופר אינה אחראית לזמינות השירותים המוצעים ע"י בית המלון או מצויים בסמוך לו, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין.
• הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לנופר כל אחריות למצבים אלה, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך נופר, או שהיה עליה לדעת. בכל מקרה שהוא, מתחייבת נופר לעשות כל שביכולתה על מנת לסייע למזמין הנתקל במצב של אי אספקת שירותים מהותיים במלון.
• בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בעניין זה:
o RO לינה בלבד, ללא ארוחות כלל;
o BB ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה)
o HB ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.
o FB 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.
o AIS הכול כלול קל כלומר 3 ארוחות ביום כמו FB בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה וללא אלכוהול, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו
o AI או AIH הכול כלול קל כלומר 3 ארוחות ביום כמו FB בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה ואלכוהול (מיצור מקומי ו/או מיצור בינלאומי על פי שיקול המלון), ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו
o
• אין לנופר אפשרות להבטיח או לספק למזמין אוכל כשר במלונות בחו"ל, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. על פי רוב, נופלת איכותו של המזון הכשר המוגש במלונות בחו"ל, מאיכותו של המזון שאינו כשר. נופר מתחייבת לערוך לטובת נוסע, לפי דרישתו, בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל מלון.
1. הוראות כלליות לעניין טיסות (לרבות הכלולות בחבילות נופש ובטיולים מאורגנים):
o כל הטיסות הכלולות במוצרים השונים, לרבות בחבילות נופש ובטיולים מאורגנים, הן מסוג "שכר", אלא אם צוין במפורש אחרת.
o תשומת לב המזמין מופנית בזאת, לכך שטיסת שכר כוללת התחייבות מטעם המארגן להוביל את הנוסע במועד הנקוב, והיא אינה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר מבצע את הטיסה. למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי – לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
o פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי נופר.
o על ההובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.
o נופר תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
o המובילים האוויריים השונים דורשים מן הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות, או שעה וחצי לפני טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליך הבידוק והבטחון הכרוך אינם מבוצעים על ידי נופר, ומשכך אינו תלוי בה.
o לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה פיסת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ופיסת כבודת יד אחת במשקל 8 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – פיסת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ופיסת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר לפי החלטת המוביל האווירי.
o אין לנופר יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. על פי רוב, נופלת איכותו של המזון מן הסוגים האמורים, מאיכותו של המזון הרגיל המוגש. השטיח המעופף מתחייבת לערוך לטובת נוסע בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.
o חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האשרור יש לבצע כ-36 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן. נופר לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שנבעו מאי אשרור טיסות חזור.
o בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלוויית הוריהם או אפוטרופוסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם, המתיר זאת.
o לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים בהריון בוותק של 22-27 שבועות חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים מעבר לוותק הריון של 27 שבועות, אינן רשאיות להשתתף בטיסות בכל מקרה. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אשה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
o הזמנות של טיסות סדירות כרוכות בתשלום דמי רישום בסך 100 דולר.

2. הוראות מיוחדות לעניין חבילות נופש בלבד:
o בחבילות נופש הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות נציג מקומי, ישראלי או מקומי, אשר ממתין לנוסעים באולם הנוסעים הנכנסים או ביציאה מהטרמינל בשדה התעופה במדינת היעד.
o ההעברות אינה ישירה לכל מזמין משדה התעופה לבית המלון, או בחזרה, אלא נעשית במרוכז, על פי רוב באוטובוס, הנוסע במסלול בית בתי המלון השונים, דבר העשוי להאריך את משך הנסיעה.
o בזמן ביצוע ההעברה נמסר למזמינים מידע מהותי הקשור בשירותים הניתנים, לרבות פרטי ההתקשרות עם הנציג וביחוד האופן בו יימסר לו מועד האיסוף מבית המלון לצורך הטיסה חזור, שנעשה באמצעות הודעה מרוכזת בלובי המלון או בהודעה אישית הנמסרת לחדרו. למזמין המוותר מיוזמתו על שירות ההעברות של נופר, מומלץ לפנות לנציג המקומי בשדה התעופה, על מנת לוודא עמו את אופן קבלת עדכונים אודות שעות הטיסה ומועדי האיסוף.
o במקרה של הודעה מרוכזת כאמור, על המזמין לוודא הופעת שמו ברשימת הטיסה המדויקת המופיעה בלוח המודעות. בכל מקרה של ספק מומלץ למזמין ליצור קשר עם הנציג המקומי לשם קבלת הפרטים.
o אין צורך לאשרר טיסת חזור בחבילת נופש, אלא לוודא קבלת מועדי האיסוף להעברה חזור כאמור לעיל.
o במניין ימי חבילת נופש נמנים מספר הלילות במלון, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים. מובהר למזמין, כי בטיסות חזור הממריאות בשעות בוקר על המזמין לעזוב את המלון בשעת בוקר מוקדמת לשם האיסוף לשדה התעופה לעיתים קודם ארוחת הבוקר, ובטיסות הממריאות בשעות הלילה, על המזמין לפנות את החדר במלון במועד הקבוע לכך, גם אם הוא זמן רב קודם לטיסה.
o בכל מקרה של תקלה באספקת השירותים על המזמין לפנות אל הנציג המקומי אשר יסייע לו בכך.
o נציגי החברה המקומיים מציעים על פי רוב למזמינים לרכוש סיורי בחירה שונים, המבוצעים על ידם או על ידי ספקי שירותים מקומיים. מובהר למזמין, כי סיורים אלו אינם כלולים בהזמנה ואינם חלק ממנה, ונרכשים לפי בחירת המזמין במישרין מן הנציג, כשלנופר אין חלק בכך או אחריות כלשהי לסיורי הבחירה.
1. הוראות כלליות לעניין דרכונים ואשרות:
o לפי הוראות הרשויות, המובילים האוויריים וחברות הספנות, על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.
o כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של המוצרים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד. על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל נופר קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת מוצרים המחויבים בדמי ביטול.
o בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות של חבילות נופש, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד – משמעות הדבר כי אין צורך בה.
o בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה או שירותי קרקע שאינם במסגרת האמור, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות פניה לנופר, או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-
http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Missions/ForeighnInIsrael/Continents
• תשומת לב המזמין מופנית בזאת לעובדה, שתוקף אשרת כניסה אינו בהכרח מאפשר זמן שהייה מירבי זהה לתוקף האשרה, ועל המזמין לתכנן את זמני שהייתו במדינת היעד בהתאם לזמני השהייה המותרים שם. לעיתים ניתנים זמני השהייה המדויקים על ידי רשויות ההגירה רק בעת הגעת המזמין למדינת היעד, ואין לנופר יכולת לשנות זאת או אחריות לכך.
כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.
• בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה בנוסף, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.
1. הוראות כלליות לעניין ביטוח:
o מובהר למזמין, כי ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא.
o מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.
o את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחו"ל.
o פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בנופר על מנת לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה, פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, שנופר אינה צד לו, לפי תנאי הפוליסה (כאן יופיע קישור לפוליסת הביטוח). למען הסדר הטוב מובהר, כי האישור שניתן לחוזה אחיד זה אינו חל על פוליסת הביטוח.
o מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאי והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי הנה מתאימה לצרכיו.
הוראות כלליות לעניין דמי ביטול ושינוי:
o בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק:
o "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לעניין תנאים אלו תהיה נופר ה"עוסק";
o "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
o "ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00;
• בעסקת מכר מרחוק:
o בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
o בהתאם להוראות סעיפים 14(ג)(1) א-ה לחוק, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק- מי שמלאו לו 65 שנים או עולה חדש (טרם חלפו 5 שנים ממועד עלייתו לארץ) רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
o בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור – תחזיר נופר לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל מזמין, לפי הנמוך מבניהם;
למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק.
בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.
• לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לפקס': 03-5351739, או לדוא"ל Info@nufartours.co.il ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין.
• על הזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, למעט טיסות סדירות, יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:
השירות המוזמן /
מועד ביטול קודם מתן תחילת השירות: 21 ימים שאינם ימי מנוחה ויותר: 20-14 ימים שאינם ימי מנוחה: 7-13 ימים שאינם ימי מנוחה: פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה:
נופשונים 100דולר ארה"ב 30% 60% 100%
טיסות שכר 100 דולר ארה"ב 30% 60% 100%
בתי-מלון בחו"ל ובארץ 100 דולר ארה"ב / 100 ש"ח 30% 60% 100%
טיסות סדירות בהתאם להוראות חברת התעופה, המשתנות מכרטיס אחד למשנהו, וכפי שיפורט בטופס אישור ההזמנה שיימסר ללקוח טרם ביצוע ההזמנה 100%

• נופר מתחייבת להעביר למזמין כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי.
• החזרים שקלים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום התשלום עבור ההזמנה.
• המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן, אולם בשום מקרה אינן מהוות איסור על כך או על אספקת שירותי תיירות הקשורים בהם. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מנופר, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע" פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:
http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx
למען הסר ספק יובהר במפורש, כי נופר אינה מתחייבת לבטל הזמנה גם אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שהושלמה.
• כל שינוי בפרטי ההזמנה, כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה, לכל דבר וענין. נופר אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל מקרה ומקרה.